Regulamin Babyneo.pl


 

 §1
DEFINICJE I INTERPRETACJA
 

 

 1. SERWIS INTERNETOWY
  • „Serwis”, „Babyneo.pl”, oznacza polską platformę internetową prowadzoną przez Administratora, dostępną pod adresem www.fizjoplaner.pl, za pomocą której Specjaliści oferują płatny dostęp do Treści cyfrowych – systemów planowania i nadzoru przebiegu rehabilitacji oraz diet lub też monitorowania rozwoju dziecka, a dodatkowo Specjalistom przedstawiają możliwość tworzenia własnych zestawów ćwiczeń, planów żywieniowych, diet; w Serwisie udostępniane są również artykuły i porady oraz możliwość publikowania komentarzy pod tekstami.
  • Administrator” to Maciej Waltrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WaltNet Maciej Waltrowski z siedzibą w Poznaniu (60-572), ul. Szpitalna 26 lok. 4, NIP: 7811646745, REGON: 302163777, e-mail: babyneo.pl@gmail.com, tel. 51535092

 

 1. INNE
  • Regulamin” oznacza niniejszy regulamin; Administrator udostępnia niniejszy Regulamin w formacie .PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu końcowym Użytkownika;
  • „Newsletter” oznacza bezpłatną usługą skierowaną do osób zainteresowanych korzystaniem z niej oraz zarejestrowanych w Serwisie Użytkowników, polegającą na okresowym wysyłaniu biuletynu informacyjnego drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej; w biuletynie informacyjnym przedstawiana jest oferta handlowa zamieszczona w Serwisie;
  • „Facebook” oznacza serwis internetowy o charakterze społecznościowym prowadzony przez Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, za pośrednictwem strony internetowej pod adresem facebook.com;
  • „Google+” oznacza serwis internetowy o charakterze społecznościowym prowadzony przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, za pośrednictwem strony internetowej pod adresem plus.google.com;
  • „Twitter” oznacza serwis internetowy o charakterze społecznościowym prowadzony przez Twitter International Company, The Academy, 42 Pearse Street, Dublin 2, Ireland, za pośrednictwem strony internetowej pod adresem twitter.com;
  • „Disqus” oznacza serwis internetowy o charakterze społecznościowym prowadzony przez Disqus, Inc., 301 Howard St, Suite 300 San Francisco, CA 94105 za pośrednictwem strony internetowej pod adresem disqus.com;
  • „YouTube” oznacza serwis internetowy, który umożliwia bezpłatne umieszczanie i odtwarzanie strumieniowe filmów prowadzony przez Youtube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone, za pośrednictwem strony internetowej pod adresem youtube.com;
  • Ustawa o ochronie danych osobowych” oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.);
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
  • „Kodeks cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.);
  • „Ustawa o prawach konsumenta” oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827);
  • „Ustawa o działalności leczniczej” ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.)
  • „Dyrektywa” oznacza Dyrektywę Parlamentu Europejskiego I Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;
  • „Prawo autorskie” oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
  • „Ustawa o podatku od towarów i usług” oznacza ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 nr 177, poz. 1054 t.j.)
 §2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Babyneo.pl jest serwisem o charakterze informacyjnym. Funkcjonuje na zasadzie serwisu tematycznego, służącego poszerzaniu świadomości Użytkowników w zakresie związanym z zagadnieniami fizjoterapii i dietetyki, oferując artykuły oraz porady poświęcone zdrowiu i rehabilitacji, zestawy ćwiczeń, plany żywieniowe, diety, system do planowania i nadzorowania procesu rehabilitacji, system do monitorowania prawidłowego rozwoju dziecka.
 2. Informacje i artykuły dostępne w ramach Serwisu służą jedynie do celów informacyjnych. Treści uzyskane przez Użytkowników z Serwisu nie stanowią usługi lub czynności składającej się na działalność leczniczą w rozumieniu art. 3 ustawy o działalności leczniczej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści informacyjnych, a w szczególności za konsekwencje zdrowotne z tego wynikłe.
 3. Zamówienie Treści cyfrowych/Pakietu jest dobrowolne.
 4. Treści cyfrowe/Pakiety nabywane przez Użytkowników oparte są na zasadzie nabycia licencji niewyłącznej w rozumieniu Prawa autorskiego. Po zamówieniu Użytkownik ma możliwość skorzystania z Treści cyfrowych/Pakietów.
 5. W celu dostarczenia Użytkownikowi zamówionego Pakietu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy oraz potwierdzić przyjęcie do wiadomości, że w związku z tym traci prawo do odstąpienia od umowy.
 6. Kontakt z Administratorem jest możliwy przede wszystkim od pn. do pt. w godzinach 11:00-15:00 za pomocą wiadomości wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ewentualnie telefonu – dane do kontaktu wskazano w § 1 ust. 2 pkt 2 Regulaminu. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora oraz nie jest wyższy niż stosowane zwykle za korzystanie z danego środka porozumiewania się.
 7. W celu wykonania świadczenia Administrator będzie kontaktował się z Użytkownikiem za pomocą udostępnionego mu przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej.
 8. Główne cechy świadczenia są określone w opisie danej Treści cyfrowej/Pakietu.
 9. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu w wersji online i Usług wymagany jest:
  • dostęp do Internetu;
  • przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 26.0 lub nowszej albo Chrome w wersji 32 lub nowszej;
  • włączona obsługa cookies w przeglądarce;
  • włączona obsługa JavaSript w przeglądarce;
  • program Adobe Acrobat lub inny odczytujący pliki w formacie .pdf;
  • systemowa przeglądarka obrazów - plików w formacie jpg.
 10. Żadne z otrzymanych Treści cyfrowych nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego.
 11. W celu otrzymania Newslettera oraz rejestracji konta Użytkownika w Serwisie należy zaakceptować niniejszy Regulamin.
 12. W celu otrzymania Newslettera oraz rejestracji konta Użytkownika w Serwisie jest udzielenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu świadczenia zamówionych usług drogą elektroniczną zgodnie z ich przeznaczeniem, w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 13. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator.
 14. Każdy Użytkownik ma nieograniczone prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 15. Żaden Pakiet ani fragment publikacji umieszczonej na portalu www.fizjoplaner.pl nie może być wykorzystany w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów niż wynikające z zawartej umowy, w szczególności nie może być: powielany, przetwarzany, tłumaczony, wprowadzony do obrotu, modyfikowany, chociażby w formie częściowej, utrwalany oraz rozpowszechniany, w tym poprzez umieszczenie na serwerze, w Internecie, bez zgody Administratora.
 16. Dozwolone jest korzystanie z publikacji Serwisu wyłącznie na potrzeby realizacji zawartej umowy.
 17. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich wynikających z obowiązujących przepisów prawa pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej.
 18. Użytkownik zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym za pośrednictwem Usług dostępnych w Serwisie, w szczególności zobowiązuje się do:
 • niepodejmowania jakichkolwiek działań naruszających prawa własności intelektualnej bądź dobra osobiste osób trzecich;
 • niepublikowania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem (obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów konsumentów, do których kierowana jest sprzedaż) lub naruszających chronione tym prawem dobra osób trzecich;
 • niewykorzystywania Serwisu do sprzedaży towarów lub usług sprzecznych z prawem (obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów konsumentów, do których kierowana jest sprzedaż);
 • nieumieszczania w Serwisie informacji wprowadzających w błąd co do autentyczności jak i pochodzenia towarów lub usług;
 • niewykorzystywania Serwisu sposób sprzeczny z prawem (obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów konsumentów, do których kierowana jest sprzedaż) bądź dobrymi obyczajami, a także naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy;
 • nierozsyłania niezamówionej informacji handlowej;
 • nieumieszczania w Serwisie jakichkolwiek plików mających na celu rozszerzać bądź uszczuplać jej funkcjonalności albo jej wygląd, jeżeli pliki te nie zostały udostępnione bądź sprzedane przez Administratora;
 • nieumieszczania linków do zainfekowanych stron internetowych albo stron, których tematyka jest sprzeczna z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów konsumentów, do których kierowana jest sprzedaż;
 • niepodejmowania jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności poprzez umyślne umieszczanie złośliwego kodu bądź zainfekowanych plików.
 • wykorzystywania Serwisu i jego zasobów w granicach prawa oraz zgodnie z jego przeznaczeniem.

 1. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na portalach Facebook, Google+, Twitter, Disqus
 2. YouTube zaś postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszą się wyłącznie do Fizjoplaner.pl.
 3. W przypadku połączenia się z Serwisem za pośrednictwem Facebooka, korzystanie z Serwisu wiąże się z bezpośrednim połączeniem Serwisu z serwerami Facebooka w ten sposób, że przenoszone są na serwery Facebooka dane osobowe (dokładne informacje na temat danych pobieranych przez Facebooka znaleźć można w polityce prywatności Facebooka (aktualny adres internetowy to http://www.facebook.com/about/privacy/). Według najlepszej wiedzy Administratora przetwarzanie tych danych odbywa się w USA. Facebook może te dane powiązać z innymi danymi, które posiada na temat danego Użytkownika. Administrator jako operator Serwisu nie posiada żadnej wiedzy na temat dokładnego procesu przetwarzania danych przez Facebooka.
 4. W przypadku połączenia się z Serwisem za pośrednictwem Google+, korzystanie z Serwisu wiąże się z bezpośrednim połączeniem Serwisu z usługą Google+, a w konsekwencji z serwerami Google w ten sposób, że przenoszone są na serwery Google dane osobowe (dokładne informacje na temat danych pobieranych przez Google znaleźć można w jego polityce prywatności (aktualny adres internetowy to https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/?fg=1). Według najlepszej wiedzy Administratora przetwarzanie tych danych odbywa się w USA. Google może te dane powiązać z innymi danymi, które posiada na temat danego Użytkownika. Administrator jako operator Serwisu nie posiada żadnej wiedzy na temat dokładnego procesu przetwarzania danych przez Google.
 5. W przypadku połączenia się z Serwisem za pośrednictwem Twittera, korzystanie z Serwisu wiąże się z bezpośrednim połączeniem Serwisu z serwerami Twittera w ten sposób, że przenoszone są na serwery Twittera dane osobowe (dokładne informacje na temat danych pobieranych przez Twittera znaleźć można w jego polityce prywatności (aktualny adres internetowy to https://twitter.com/privacy). Według najlepszej wiedzy Administratora przetwarzanie tych danych odbywa się w USA. Twitter może te dane powiązać z innymi danymi, które posiada na temat danego Użytkownika. Administrator jako operator Serwisu nie posiada żadnej wiedzy na temat dokładnego procesu przetwarzania danych przez Twittera.
 6. W przypadku połączenia się z Serwisem za pośrednictwem Disqus, korzystanie z Serwisu wiąże się z bezpośrednim połączeniem Serwisu z Disqus, a w konsekwencji z serwerami Disqus w ten sposób, że przenoszone są na serwery Disqus dane osobowe (dokładne informacje na temat danych pobieranych przez Disqus znaleźć można w jego polityce prywatności (aktualny adres internetowy to https://help.disqus.com/customer/portal/articles/466259-privacy-policy). Według najlepszej wiedzy Administratora przetwarzanie tych danych odbywa się w USA. Disqus może te dane powiązać z innymi danymi, które posiada na temat danego Użytkownika. Administrator jako operator Serwisu nie posiada żadnej wiedzy na temat dokładnego procesu przetwarzania danych przez Disqus.
 7. W przypadku korzystania z porad video umieszczonych na portalu YouTube, korzystanie z Serwisu wiąże się z bezpośrednim połączeniem z portalem YouTube, a w konsekwencji z jego serwerami (dokładne informacje na temat danych pobieranych przez YouTube znaleźć można w jego polityce prywatności (aktualny adres internetowy to https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/). Według najlepszej wiedzy Administratora przetwarzanie tych danych odbywa się w USA. YouTube może te dane powiązać z innymi danymi, które posiada na temat danego Użytkownika. Administrator jako operator Serwisu nie posiada żadnej wiedzy na temat dokładnego procesu przetwarzania danych przez YouTube.
 §3
INTERAKCJA Z FACEBOOKIEM
 1. Jeżeli dany Użytkownik w momencie korzystania z Serwisu jest zalogowany na Facebooku, może przyporządkować tę wizytę do konta użytkownika na Facebooku. W przypadku dokonania interakcji treści Serwisu z profilem Użytkownika na Facebooku, tj. udostępnienia, dodania komentarza lub „polubienia” jednego z materiałów Serwisu, który podlega tej funkcji, Serwis przesyła odpowiednią informację bezpośrednio do Facebooka zgodnie z wolą użytkownika. W tym celu konieczne jest zalogowanie się do konta na Facebooku, a w którym obowiązuje polityka prywatności firmy Facebook.
 2. Po dokonaniu interakcji treści Serwisu z profilem Użytkownika na Facebooku, będzie ona widoczna zarówno dla innych użytkowników Serwisu jak i na stronie użytkownika na portalu Facebook.
 3. Korzystanie z Serwisu przy udziale funkcjonalności Facebooka wymaga stosowania się do postanowień regulaminu portalu Facebook.
 §4
INTERAKCJA Z GOOGLE+
 1. Jeżeli dany Użytkownik w momencie korzystania z Serwisu jest zalogowany na Google+, może przyporządkować tę wizytę do konta użytkownika na Google+. W przypadku dokonania interakcji treści Serwisu z profilem Użytkownika na Google+, Serwis przesyła odpowiednią informację bezpośrednio do Google+ zgodnie z wolą użytkownika. W tym celu konieczne jest zalogowanie się do konta na Google+, a w którym obowiązuje polityka prywatności firmy Google.
 2. Po dokonaniu interakcji treści Serwisu z profilem Użytkownika na Google+, będzie ona widoczna zarówno dla innych użytkowników Serwisu jak i na stronie użytkownika na portalu Google+.
 3. Korzystanie z Serwisu przy udziale funkcjonalności Google+ wymaga stosowania się do postanowień regulaminu portalu Google+.
 §5
INTERAKCJA Z TWITTER
 1. Jeżeli dany Użytkownik w momencie korzystania z Serwisu jest zalogowany na Twitterze, może przyporządkować tę wizytę do konta użytkownika na Twitterze. W przypadku dokonania interakcji treści Serwisu z profilem Użytkownika na Twitterze, Serwis przesyła odpowiednią informację bezpośrednio do Twittera zgodnie z wolą użytkownika. W tym celu konieczne jest zalogowanie się do konta na Twitterze, a w którym obowiązuje polityka prywatności firmy Twitter.
 2. Po dokonaniu interakcji treści Serwisu z profilem Użytkownika na Twitterze będzie ona widoczna zarówno dla innych użytkowników Serwisu jak i na stronie użytkownika na portalu Twitter.
 3. Korzystanie z Serwisu przy udziale funkcjonalności Twittera wymaga stosowania się do postanowień regulaminu portalu Twitter.
 §6
INTERAKCJA Z DISQUS
 1. Jeżeli dany Użytkownik w momencie korzystania z Serwisu jest zalogowany na Disqus, może przyporządkować tę wizytę do konta użytkownika na Disqus. W przypadku dokonania interakcji treści Serwisu z profilem Użytkownika na Disqus, Serwis przesyła odpowiednią informację bezpośrednio do Disqus zgodnie z wolą użytkownika. W tym celu konieczne jest zalogowanie się do konta na Disqus, a w którym obowiązuje polityka prywatności firmy Disqus.
 2. Po dokonaniu interakcji treści Serwisu z profilem Użytkownika na Disqus będzie ona widoczna zarówno dla innych użytkowników Serwisu jak i na stronie użytkownika na portalu Disqus.
 3. Korzystanie z Serwisu przy udziale funkcjonalności Disqus wymaga stosowania się do postanowień regulaminu portalu Disqus.
 §7
INTERAKCJA Z YOUTUBE
 1. Jeżeli dany Użytkownik w momencie korzystania z Serwisu jest zalogowany na YouTube, może przyporządkować tę wizytę do konta użytkownika na YouTube. W przypadku dokonania interakcji treści Serwisu z profilem Użytkownika na YouTube, Serwis przesyła odpowiednią informację bezpośrednio do YouTube zgodnie z wolą użytkownika. W tym celu konieczne jest zalogowanie się do konta na YouTube, a w którym obowiązuje polityka prywatności firmy YouTube.
 2. Po dokonaniu interakcji treści Serwisu z profilem Użytkownika na YouTube będzie ona widoczna na stronie użytkownika na portalu YouTube, zgodnie z funkcjonalnościami tego portalu.
 3. Korzystanie z Serwisu przy udziale funkcjonalności YouTube wymaga stosowania się do postanowień regulaminu portalu YouTube.

 

 §13
NEWSLETTER
 1. Newsletter uważa się za zamówiony, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny w formularzu zamieszczonym na stronie głównej Fizjoplaner.pl zatytułowanego Newsletter oraz uruchomienie linka umieszczonego pod polem „Zapisz się”.
 2. Dane podane w zamówieniu Newslettera podlegają ochronie prawnej zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. Odbiorca Newslettera może zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Administratora: fizjoplaner@gmail.com o treści wyraźnie wskazującej na wolę rezygnacji z otrzymywania Newslettera.
 §14
ZMIANY REGULAMINU
 1. W razie wprowadzenia zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym fakcie Użytkowników za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres Użytkownika wskazany w formularzu rejestracji Konta Użytkownika. W terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia, Użytkownik może usunąć Konto Użytkownika z Serwisu w trybie natychmiastowym. Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z tej możliwości, oznacza to, że zaakceptował Regulamin w zmienionym brzmieniu z upływem ostatniego dnia terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 2. Zmiana Regulaminu może być również przeprowadzona w ten sposób, że w trakcie logowania do Konta Użytkownik będzie miał możliwość zapoznania się i zaakceptowania nowego brzmienia Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje w takim wypadku zmiany Regulaminu, Konto Użytkownika ulegnie zamknięciu
  z upływem 14 dni od daty odmowy akceptacji zmiany Regulaminu, chyba że Użytkownik w tym czasie zaakceptuje zmianę Regulaminu. W razie odmowy zaakceptowania zmiany Regulaminu, Użytkownik nie jest uprawniony do zawierania Umów. Zmieniony Regulamin obowiązuje Użytkownika od chwili zaakceptowania przez niego nowego brzmienia Regulaminu.
 3. Do Umów zawartych przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu należy stosować jego postanowienia w brzmieniu dotychczasowym.
 4. Zmiana danych Administratora lub danych kontaktowych nie wymaga stosowania przez Administratora procedury opisanej w pkt 1 lub 2 niniejszego paragrafu; Administrator jest jednak zobowiązany powiadomić Użytkowników o takich zmianach.
 §15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.11.2015
 2. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 3. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Administratorem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Administratora.
 4. Ilekroć w Regulaminie przewidziano możliwość lub obowiązek skontaktowania się Użytkownika z Administratorem, kontakt taki powinien nastąpić przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail Administratora: fizjoplaner@gmail.com.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 6. Polityka prywatności stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu jako jego integralna część.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-   Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

-   Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy dostarczenia treści cyfrowych w postaci: __________

-   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

-   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

-   Adres konsumenta(-ów)

-   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-   Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić